توزین نیروی انسانی شرکت پتروشیمی هگمتانه:


این شرکت در ابتدای راه اندازی می باشد و بی شک ساختار سازمانی آن در آینده با تحولات زیادی روبرو خواهد شد، در حال حاضر وضعیت پراکندگی نیروی انسانی شرکت پتروشیمی هگمتانه به تفکیک تحصیلات و جنسیت به شرح زیر است:فارسی