توزین نیروی انسانی شرکت پتروشیمی هگمتانه:


این شرکت در ابتدای راه اندازی می باشد و بی شک ساختار سازمانی آن در آینده با تحولات زیادی روبرو خواهد شد، در حال حاضر وضعیت پراکندگی نیروی انسانی شرکت پتروشیمی هگمتانه به تفکیک تحصیلات و جنسیت به شرح زیر است: 

فرم ثبت سفارش

  نام و نام خانوادگی
  ایمیل
  شماره تماس
  آدرس
  نام شرکت
  کدپستی
  شرح سفارش
  فارسی