معرفی معاونت و مدیران شرکت پتروشیمی هگمتانه


ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره تماسایمیل
1مهندس قباد محبیمدیر مجتمع081-۳۴۳۸۳۵۸۶
2مسعود صاحبی شاهدمدیر مالی 021-۴۵۲۳۳۰۰۰ m.sahebi@hegmataneh.com
3مجتبی بیاتیمدیر بازرگانی021-۴۵۲۳۳۰۰۰ m.bayati@hegmataneh.com
4مهندس حسن عطائی نژادمدیر منابع انسانی۰۸۱-۳۴۳۸۳۵۸۶h.ataeinejad@hegmataneh.com
فارسی