آگهی فراخوان فروش صادراتی

احتراماً؛ بدینوسیله از شرکت های متقاضی جهت حضور در فراخوان فروش PVC-S70 گرید پزشکی به شرح ذیل دعوت بعمل می آید:

نام کشور ترم فروش توضیحات
به انتخاب مشتری FAC فروش 300 تن محصول PVC-S70-ON

 • شماره فراخوان فروش صادراتی: 1400/01
 • تاریخ برگزاری فراخوان فروش صادراتی: روز دوشنبه مورخ 1400/03/31
 • مهلت ارائه پیشنهاد: تا ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 1400/04/02
 • بازگشایی ایمیل و اطلاع رسانی: روز شنبه مورخ 1400/04/05 ساعت 15:00
 • مهلت تایید قیمت: تا ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1400/04/05
 • تعیین برندگان نهایی: روز یکشنبه مورخ 1400/04/06

شرکت های متقاضی می بایست جهت شرکت در فراخوان 1400/01 مبلغ 25.000 دلار نقدی و یا 5 میلیارد ریال ضمانت نامه بانکی معتبر به عنوان تضمین در وجه پتروشیمی هگمتانه و یا فیش واریزی به مبلغ 25.000 دلار به شماره حساب مورد تائید این پتروشیمی تهیه و حداکثر تا روز قبل از تاریخ بازگشایی و کشف قیمت (1400/04/05) به واحد مالی تحویل و رسید دریافت نمایند. شرکت کنندگان لازم است همزمان با ارسال ایمیل پیشنهاد قیمت، رسید تائیدیه مالی تضمین را ضمیمه ایمیل نمایند.

جهت دریافت شماره حساب با واحد مالی تماس حاصل فرمایید.

خواهشمند است پیشنهاد قیمت خود را حداکثر تا ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 1400/04/02 به ایمیل info@hegmataneh.com ارسال نمایید. تاکید می گردد ایمیل های دریافت شده فاقد رسید تائید تضمین و پس از تاریخ اعلامی فوق مردود می باشد.

 • پیشنهادهایی که به سایر آدرس ایمیل ها ارسال گردد، معتبر نمی باشد.
 • رد یا قبول همه پیشنهادات ارائه شده منوط به تائید نهایی شرکت پتروشیمی هگمتانه می باشد.
 • پیشنهادهایی که با شرایط فراخوان فروش (مقدار، نوع و زمان پرداخت، مدت زمان تحویل، ترم تحویل و ...) مغایر باشد، در ارزیابی نهایی در نظر گرفته نمی شود.
 • روش پرداخت: 100% نقد، مهلت پرداخت تا تاریخ 1400/04/15 ترم تحویل FCA می باشد.
 • زمان برداشت محموله: تا تاریخ 1400/04/31
 • در صورت برنده شدن، صدور پروفرما و عدم واریز به موقع وجه، شرکت مذکور به مدت یک سال در لیست سیاه قرار گرفته و تضامین دریافتی ضبط می گردد.
 • بعد از ارائه پیشنهادات قیمت توسط متقاضی و بررسی توسط شرکت پتروشیمی هگمتانه قیمت نهایی به متقاضیان اعلام خواهد شد.
 • شرکت هایی که متعاقبا تائید شوند مکلف اند ضمن واریز وجوه و تسویه حساب، حداکثر طی مدت اعلامی در پیش فاکتور نسبت به بارگیری و خروج محصول و صادرات آن اقدام نمایند در غیر این صورت شرکت پتروشیمی هگمتانه مجاز است روزانه به ازاء هر تن 5 دلار جریمه دریافت نماید.
 • اعتبار پیشنهاد باید حداقل تا 1400/04/15 باشد.

همچنین ایمیل ارسالی می بایست شامل نام و نام خانوادگی خریدار، آدرس معتبر، تلفن ثابت و تلفن همراه جهت تماس های ضروری باشد.

لازم است شرکت های متقاضی ضمن امضا و ممهور نمودن برگه فراخوان مبنی بر مطالعه و پذیرفتن شرایط اعلامی، مدارک لازم جهت اعتبارسنجی خود مانند: آگهی تاسیس یا آخرین روزنامه رسمی، کارت بازرگانی معتبر و مدارک شناسایی اعضای هیات مدیره را در فایل پیوست همزمان با ایمیل پیشنهاد قیمت و تائیدیه تضمین ارسال نمایند.

فارسی